ÇKP 19. Kongre Raporu’ndaki 13 başlık -Cem Kızılçeç

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

(Cem Kızılçeç, ÇKP 19. Kongre Raporu’ndaki 13 başlığı ve Xi Jinping’in ÇKP MK 19. Kongre raporundan önemli bir bölümü çevirdi. Aşağıda bu belgeyi okuyacaksınız.)

1-Geçmiş 5 yıl, Çalışmamız ve Tarihsel Değişim

2-Yeni Dönem (önümüzdeki) ve ÇKP’nin Tarihsel Misyonu

3-“Yeni Dönemde Çin’e Özgü Sosyalizm  Düşüncesi” ve Partinin Temel Politik Çizgisi

4-Tüm yönleriyle Orta Derecede (mazbut) Gelişkin Refah Toplumunu inşada Zaferin güvence altına alınması ve Modern Sosyalist Çin’in Tümüyle İnşası için Yola Çıkılması (2035-2050)

5-Yeni bir (gelişme)Kalkınma Vizyonu Uygulamaya Koymak ve Modernleşmiş bir ekonomi İnşa etmek

6-Halkın ülkeyi kendisinin yönettiği kurumlar sisteminin iyileştirilmesi ve Sosyalist Demokrasinin geliştirilmesi

7-Daha Güçlü bir Kültürel Öz-Güven İnşası ve Sosyalist Kültürün daha gür gelişmesin Yardımcı olmak

8-Halkın yaşam koşullarının iyileştirilmesinde ve bunun güvence altına alınmasında daha iyi olmak ve Toplumsal Yönetişim alanında yeni yaklaşımlar geliştirmek.

9-Ekolojik uygarlaşmanın geliştirilmesi için—bu alanda– sahip olduğumuz  sistemlerin reforma tabi tutulması sürecini hızlandırmak

10-(Çine Özgü) Güçlü bir silahlı kuvvetler İnşası çizgimizde ısrar etmek, Ulusal savunma ve Ordularımızın modernleştirilmesini  –tümüyle—ilerletmek.

11-“Bir ülke iki(sosyal) sistem” politikamızı yüksekte tutmak ve Ulusal Birleşmeye Doğru   ilerlemek  (Tayvan, Makao, Hong Kong)

12-Barışçıl bir Kalkınma yolu izlemek, Tüm insanlığın ortaklaşa paylaştığı bir ortak gelecek topluluğu oluşturmak için çaba sarf etmek

13-Parti işleri üzerinde sıkı bir yönetişim uygulamak ve Partinin yönetişim ve önderlik kapasitesini iyileştirmek

 

Xi Jinping, ÇKP MK 19. Kongre raporundan önemli bir bölüm: 

Partimiz, 1980’lerde reform ve dışa açılma politikasını benimsedikten sonra, Çin’de sosyalist modernleşmeyi başarmak için üç hedef adım içeren bir stratejik plan belirlemişti.

İlk iki hedef:  Halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması ve halkın genel olarak iyi düzeyde (yoksunluktan uzak)  bir yaşama sahip olmasının güvence altına alınması ve  bunlar hedeflenen zamandan daha önce  başarılmıştır.

Partimiz, bu başarının sağlanmasının ardından, Partimizin yüzüncü kuruluş yılını kutlayacağı 2021 yılı itibariyle, toplumumuzu, daha güçlü bir ekonomiye, daha üstün bir demokrasiye, daha ileri bilim ve eğitime, aynı zamanda güçlü gelişen bir kültürel ortama, daha geniş toplumsal uyuma ve daha iyi yaşam kalitesine sahip orta halli (mazbut) bir refah toplumuna doğru geliştirmeyi benimsemişti.

 

Bunun sonrasında, bir diğer 30 yıllık çalışma sonucunda, Çin Halk Cumhuriyeti’nin yüzüncü yılını kutlayacağımız yıl itibariyle (2049) , modernleşmeyi temel olarak başarmış ve Çin’in modern bir sosyalist ülke haline getirmiş olacağız.

Bugün ile 2020 yılı arasındaki 3 yıllık dönem, orta halli bir refah toplumunun inşasını her yönden tamamlamamız açısından belirleyici olacaktır. Hepimiz, 16., 17. ve 18. Ulusal Kongrelerimizin tarif ettiği toplumu inşa etmek için gereken çalışmaları yerine getirmek, Çin toplumundaki temel çelişkinin evrimine yanıt verecek şekilde davranmak ve ekonomik, politik, kültürel, toplumsal ve ekolojik ilerlemeyi—birbirleriyle– eşgüdümlü olacakları bir biçimde teşvik etmek durumundayız.

Hepimiz, Çin’e, —bilim ve eğitim yoluyla–  canlılık kazandırma stratejisini, nitelikli işgücünü geliştirme stratejisini, yenilikçilik yönelimli kalkınma (gelişme)  stratejisini, kırsal gelişmeyi canlandırma stratejisini, eşgüdümlü bölgesel kalkınma stratejisini, sürdürülebilir gelişme stratejisini ve askeri-sivil sektörlerin entegre edilmesi stratejisini uygulamak konusunda güçlü bir azim göstermek zorundayız.

Öncelikli işlere odaklanmak, yetersizliklere yanıt üretmek ve zayıf noktaların aşılmasına destek olmak zorundayız. Bu anlamda, başlıca riskleri önlemek ve ve etkisiz hale getirmek için zorlu adımlar atmak, hedefler koyan bir şekilde yoksulluğu azaltmak ve çevre kirliliğini  engellemek ve denetlemek zorunda olduğumuzu vurgulamak istiyorum. Ancak, bu şekilde, inşa ettiğimiz orta halli refah toplumu, halkın onayını alacak ve zamanın sınavından başarıyla geçecektir.

 1. Ulusal Kongre ile 20. Ulusal Kongre arasındaki 5 yıllık dönem, 2021 ve 2049 hedeflerimizin zaman dilimlerinin bir noktada birleştiği bir dönemdir. Bu dönemde, sadece her anlamda (bütün yönleriyle)  orta halli bir refah toplumunun inşasını tamamlamakla ve 2021 (yüzyıl)  hedefimizi başarmakla kalmamak, aynı zamanda, bu başarımızın üzerine, modern bir sosyalist toplumu tamamen inşa etmeye yönelik 2049 (yüzyıl)  hedefimize doğru yeni bir yolculuğa çıkmanın dayanaklarını da  inşa etmek zorundayız.

Uluslararası ve yurtiçi ortamların ve Çin’in kalkınmasının koşullarının kapsamlı bir analizine dayanarak, 2020 yılından bu yüzyılın ortasına (2049) kadar uzanan dönem için iki-aşamalı bir kalkınma planı yapmış bulunuyoruz.

İlk Aşama 2020-2035

2020’den 2035’e kadar olan ilk aşamanın sonunda,—- orta halli refah toplumunun yarattığı temele dayanarak—15 yıllık sıkı bir çalışma sonucunda—-2035 yılında sosyalist modernleşmenin temel düzeyde gerçekleşmesini göreceğiz.

Vizyonumuza göre bu aşamanın sonu itibariyle 2035 yılında, şu hedeflere ulaşılmış olacaktır:

 • Çin’in ekonomik ve teknolojik gücü, önemli ölçüde artmış olacaktır. Çin, yenilikçilik alanında küresel düzeyde lider bir ülke haline gelmiş olacaktır.
 • Halkın eşit bireyler olarak, katılım ve kendilerini geliştirebilme hakları, gerektiği gibi korunuyor olacaktır. Ülke, hükümet ve toplum üçlüsü açısından hukukun üstünlüğü yürürlükte olacaktır. Bütün alanlardaki kurumlarımız ve kurumlaşmamız daha ileri bir düzeye gelmiş olacaktır; Çin’in yönetişim sistemi ve yönetişim kapasitenin modernleştirilmesi temel düzeyde sağlanmış  olacaktır.
 • Bireylerin davranışlarında, toplumsal görgü ve incelik (medeni davranış biçimi)  önemli ölçüde geliştirilmiş olacaktır. Çin’in dünya ölçeğinde kültürel yumuşak gücü daha da güçlü hale gelecek, Çin kültürü daha büyük bir çekiciliğe sahip olacaktır.
 • Halk daha rahat yaşam sürecek ve orta gelir gurubuna mensup insanların sayısı kayda değer ölçüde genişleyecektir. Kentsel kalkınma ile kırsal kalkınma arasındaki, farklı bölgelerin kalkınma düzeylere arı arasındaki ve yaşam standartlarındaki orantısızlıklar önemli ölçüde azaltılacaktır; temel kamu hizmetlerine adil erişim temel düzeyde sağlanacaktır; ve herkesin ayrımsız bir biçimde refaha erişimini gerçekleştirme  hedefine ulaşmaya doğru  ilerleme yolunda güçlü bir ilerleme  sağlanmış olacaktır.
 • Modern bir toplumsal yönetişim sistemi temel olarak şekillenmiş olacak ve toplum, canlılık, uyum ve düzenlilik ile dolu bir hale gelecektir.
 • Doğal (yeşil) Çevre açısından temel düzeyde bir iyileşme sağlanmış olacak, böylece güzel Çin hedefine temel olarak ulaşılmış olacaktır.

 İkinci aşama: 2035-2050

2035’ten 2050’ye uzanan ikinci aşamada, 2035 te temel düzeyde başarılmış olan sosyalist modernleşmenin kazanımları üzerine dayanarak, bir 15 yıl daha sıkı çalışacağız ve Çin’i,—- refah içinde, güçlü, demokratik, kültürel açıdan ileri, uyumlu ve güzel — büyük bir modern sosyalist ülke haline getireceğiz.

2049 hedefleri  (5 hedef) şu şekildedir: 1) Çin toplam bütünsel “ulusal güç ve uluslararası etkisi bakımından küresel düzeyde lider bir konuma ulaşmış” olacak; 2) herkesin ayrımsız bir biçimde refaha erişimi  hedefi temel düzeyde gerçekleşmiş olacak; 3) Çin halkı daha mutlu, güvenli ve daha sağlıklı bir yaşam düzeyine ulaşacak; 4) Çin’in sisteminin modernleştirilmesi ve yönetişim kapasitesi ciddi bir biçimde güçlendirilmiş olacak; (5) Maddi, sosyal, politik, kültürel, etik ve ekolojik gelişme bakımından önemli büyük yükselişler sağlanmış olacak. Çin ulusu, dünya milletler ailesinin vakur ve aktif bir üyesi haline gelmiş olacaktır.

“Yeni Dönemde Çin’e Özgü Sosyalizmi geliştirme” olarak tanımlanan Stratejik Vizyonumuz bu şekildedir.

 

Xi Jinping  yeni dönem için sırasıyla aşağıdaki 14 politik önceliğin altını çizmiştir. 

 • Ülkedeki tüm çalışma alanlarında  Parti liderliğinin güvence altına alınması
 • İnsan (halkın-çıkarlarını gözeten) odaklı bir yaklaşıma odaklanma
 • reformları kapsamlı bir şekilde derinleştirmeye devam  edilmesi
 • Gelişim(kalkınma) için yeni bir vizyon belirlenmesi
 • Halkın ülke işlerini yürütmesini/yönetmesinin güvence altına alınması  
 • Yönetişimin  her alanında   kanun egemenliğinin güvence altına alınması  ( Yorum Devletin sönümü ve devletin sosyal fonksiyonların ağır basması)
 • Merkezi sosyalist değerlerin korunması ve güçlendirilmesi
 • Gelişme Yoluyla Yaşam standartlarının yükseltilmesi ve garanti altına alınması
 • Doğa ve insan arasındaki uyumun sağlama alınması Ekoloji
 • Ulusal güvenlik için bütünsel bir yaklaşım izlenmesi
 • Silahlı kuvvetlerde Parti liderliğinin mutlak olarak yüksekte tutmak Ordu devlet organı olmayacak
 • “Tek Ülke  İki Sistem” prensibinin yüksekte tutulması ve ulusal birliğin teşvik edilmesi (Tayvan Makao Tayvan)
 • İnsanoğlunun ortak bir kömünite olarak paylaşacağı ortak bir gelecek inşasının teşvik edilmesi (tüm ülkelerin sıkıntı ve güzellikleri paylaşması)
 • Parti üzerinde güçlü ve tam bir yönetişim sağlanması (Yorum partinin gücünün hukuk içinde kontrol altında tutulması)
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ana Fikir