Orman Köylüsü Bahane -Ahmet Demirtaş

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Tasarıda belirtildiği üzere 410 bin hektar 2/B alanı ile mülkiyeti hazineye ait 927 bin hektar tarım arazisi satılacaktır.

 

ORMAN KÖYLÜSÜ BAHANE ÖZELLEŞTİRME VE SATIŞLAR ŞAHANE

İktidar “Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Tasarısı” ile gerekçelerini 1.2.2012 tarihinde Meclis Başkanlığına gönderdi. Konuya ilişkin açıklama veya haber yapanlar ağız birliği etmiş gibi 2/B tasarısı adını koydular. Medya; 2/B arazileri rayiç bedel üzerinden indirimli ve şu kadar yıl taksitle satılacak diyerek haberler sundu.

Tam Bir Yanıltmaca

Tasarının başlığına bakıldığında orman köylüsünün destekleneceği izlenimi edinir. Maddeleri incelendiğinde ise amacın hiç de böyle olmadığı görülür. Tasarıyla satışlardan gelecek paranın %90’ı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aktarılması, bu paranın afet işlerinde ve kentsel dönüşümlerde kullanılması öngörülmektedir. Geriye kalan %10 miktar ise ağaçlandırmada, verimsiz ormanların ıslahında, orman sınırı dışına çıkarılan yerlerin imar ihyasında ve orman köylerinin desteklenmesinde kullanılacağı belirtilmektedir. Görüldüğü üzere tasarının başlığı ile içeriği tümüyle farklıdır. Tasarı, gerçekte orman köylerinin kalkınmasının desteklenmesini, orman dışına çıkarılan yerleri değerlendirilmesini amaçlamıyor. Kamu varlıklarının elden çıkarılmasını ve sermayenin yararlanacağı biçimde satışını amaçlıyor.

Tasarı Yalnızca 2/B Alanlarının Satışını Öngörmüyor

Tasarı “ Orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen, aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu tespit edilen yerler..” yaptırımını yeniden düzenliyor. Bu düzenlemeye göre 21,5 milyon hektar olan orman sayılan yerlerin tümü orman sınırları dışına çıkarılabilecek. Üstelik tarih sınırlaması olmayacak. İstenildiği zaman “orman olarak muhafazada hiçbir yarar görülmemesi” gerekçesiyle bir yer orman sınırları dışına çıkarılabilecek ve bu yerlerin tasarrufu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile OGM’ye geçecek. Öyle ki, 2/B bunun yanında masum kalacak. 6831 Sayılı Kanunun 2/B maddesi: 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olan tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik… gibi çeşitli tarım alanları veya otlak, kışlak, yaylak gibi hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tesbit edilen araziler ile şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim sahaları” orman sınırları dışına çıkarılır yaptırımını getirmiştir.  Tasarının başlığında 2/B arazilerinin değerlendirilmesi yazılmış olasına karşın maddelerde bu arazilerin yalnızca satışı öngörülmektedir. Tasarı ayrıca “Mülkiyeti Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı”nı öngörmektedir. Tasarı yasalaştığında T.C. tarihinin en büyük özelleştirme ve kamu varlıklarının satışı gerçekleşmiş olacaktır. İşin üzücü yanı ise; AKP, CHP ve MHP büyük ölçüde anlaşmış görünmekte ve komisyon çalışmalarında ciddi anlaşmazlıklar yaşanmamaktadır. İçişleri ve Alt komisyon toplantılarına çağrılan TMMOB ve bağlı odalar, TEMA, ORKOOP, Ankara Barosu, TOD vb. örgütlerin temsilcilerinin öneri ve eleştirileri hiç dikkate alınmamış, tasarı sahipleri bildiğini okumuştur.

Tasarının Gerekçesi Düşündürücü

Tasarının Gerekçesi: “bilim ve fen bakımından orman niteliğini tamamen kaybetmiş ve ormana geri dönüşümü artık mümkün bulunmayan..” biçiminde gösterilmek istenmektedir. Amaç: buralar ormana geri kazanılamaz, satmaktan başka yol yoktur algısını yaratmaktır. Oysa 2/B’nin yasal dayanağında “ormana geri dönüşümü artık mümkün bulunmayan” biçimde bir açıklama yoktur. Gerekçede konu çarpıtılmaktadır. 410 bin hektar 2/B alanının 22 bin hektarı yapılaşmıştır. İstenirse 2/B alnının tümü yeniden ormana kazanılabilir. Zaten kimi alanlar kendiliğinden ormana dönüşmektedir.

Şimdilik 1 milyon 337 Bin Hektar Arazi Satılacak

Tasarıda belirtildiği üzere 410 bin hektar 2/B alanı ile mülkiyeti hazineye ait 927 bin hektar tarım arazisi satılacaktır. 13 Şubat tarihli Dünya Gazetesi’ne göre: Kullanıcısı belli olan 583 bin hektar, kullanıcısı olmayan 344 bin hektar tarım arazisi bulunmaktadır. Toplam olarak 1,337 bin hektar, başka bir anlatımla 13 milyon 440 bin dekar arazi satılacak ve gelirin %90’ı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aktarılacaktır. Bu tarihten sonra orman dışına çıkarılacak 2/B’lik yerler de (orman kadastro çalışmalarıyla belirlenmektedir) bu tasarı kapsamında satılacaktır. Bu tasarıya göre 21,5 milyon hektar orman sayılan alanın tümü 2/A ya göre ve zaman sınırlaması olmaksızın “orman olarak muhafazada hiçbir yarar görülmeyerek” orman sınırları dışına çıkarılabilecektir.

Tasarının Maddeleri Kaygı Verici

Tasarının 2. Maddesi: 2/B alanlarında, bu alanların dışında kalan yerleri de kapsayan proje hazırlanmasını öngörmekte, proje alanı için TOKİ’ye öncelik tanınmaktadır. Böyle 2/B’lerin yakınında bulunan orman, mera, tarla vb. alanlar da talana açılmış olacaktır. Bu madde ile amaçlanan şey TOKİ’ye ve inşaat sektörüne ucuz arsa sağlamaktır.

Tasarı: hak sahibi olmak için belirlenen satış bedeline itiraz etmeme ve dava açmama koşulu getirmektedir. Ayrıca yürütmeyi durdurma ve tedbir kararı verilemeyeceği yaptırımını getirmektedir. Tasarı bu haliyle hukuk anlayışına, insan haklarına, demokrasiye uygun düşmemektedir. Ayrıca Anayasanın 125 Maddesinde yer alan “İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır” yaptırımına aykırıdır.

2/B alanlarının satışını öngören iki ayrı yasal düzenlemeyi geçmiş dönemde Anayasa Mahkemesi iptal etmişti. Şimdi de satışı öngören yasal düzenlemeye gitmek hukuk devleti anlayışıyla bağdaşmaz. Ayrıca tasarı Anayasanın 170. Maddesine aykırıdır.

2/A olarak adlandırılan uygulama deyim yerindeyse ormanlarımızın canına ot tıkayacak niteliktedir. Bilime ve akla aykırı bir düzenleme olduğundan, Anayasa ve yasadan kaldırılması gerekir. Ülkemizin de taraf olduğu devletlerarası sözleşmelere ters düşmektedir.

Satış gelirlerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aktarılması, paranın afet ve kentsel dönüşüm projelerinde kullanılması Anayasanın 170. Maddesine açıkça aykırı düşmektedir. Mecliste görüşülmekte olan “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı” ile eş zamanlı yürütülüyor olması son derece anlamlıdır.

Bizim İstediğimiz

i)Bu tasarı pek çok sakıncayı içinde barındırmakta ve kendi içinde çelişkiler taşımaktadır. Bu tasarı “yapanın yanına kar kalır” anlayışını pekiştirici ve ormana yapılacak saldırıları özendirici olacaktır. Bu nedenle tasarı geri çekilmelidir.

ii) Orman kadastrosu çalışması bitirilmemiştir. Bu çalışma bitirilmeli, 2/B alanları kesinleşip tescil edilmelidir. 2/B alanlarına ilişkin olarak; toprak yapısı, eğim, erozyon durumu, bitişiğindeki ekosistemle etkileşimi, kamu yararına değerlendirilebilme olanağı vb bilgileri içeren envanter çıkarılmalıdır. Kadastro çalışması bitirilmeden bu alanlara ilişkin alınacak kararlar, daha sonraki çalışmaları baskı altına alabilir.

iii) Orman Kadastro komisyonlarının yapıları düzeltilmelidir.

ıvi) Bunda sonra 2/A ve 2/B anayasa ve yasalarda çıkarılmalıdır

vi) 2/B sorununu çözüme kavuşturmaya yönelik yasa tasarısı demokratik kitle örgütleriyle birlikte ve onların önerileri doğrultusunda hazırlanmalıdır.

Ahmet Demirtaş

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ana Fikir